english below ↓

Уважаеми колеги,

Решението да се кандидатирам за ректор на Медицински университет – Варна е комбинация от моята институционална принадлежност, административен, клиничен и научно-преподавателски опит, способност и желание да нося отговорност и да служа на моята Алма матер. Първите ми стъпки в Медицински институт - Варна през 1986 година бяха реализация на детската ми мечта да бъда лекар, но моите преподаватели запалиха в мен любов към науката и ми предадоха мъдростта, че обучението на младите хора е инвестиция в бъдещето. През цялата ми тридесетгодишна кариера съм се стремила да дам най-доброто за своите пациенти, своите ученици, своите колеги и българската наука. В последните 15 години към портфолиото си добавих и административно-управленска дейност на различни нива и в две, макар и свързани, все пак различни области - академичната и лечебната . Всичко това ми дава увереност, че мога компетентно и отговорно да поема ръководството на Медицински университет – Варна. Бих поела тази престижна публична позиция с ясното съзнание, че най-ценният капитал на университета са хората: учени от световна величина, изтъкнати български лекари, които се грижат за здравето на нацията, преподаватели, които обучават студенти, специализанти и докторанти от 50 държави и не на последно място други специалисти, които обезпечават функционирането на сложната университетска инфраструктура.

Моята визия за развитие на университета е базирана на опита, мъдростта и мечтите на моите колеги: преподаватели, лекари, студенти и административни служители, за да можем заедно да продължим комплексната ни образователна, научно-изследователска и лечебна дейност, като създадем условия за добро качество на живот и за самите нас. Просперитетът на Университета означава просперитет и за всички, които учат и работят в него и обратно, но той е възможен само при наличие на ясна визия и с принципно и основано на правила ръководство.

В мандатната ми програма за периода (2024 – 2028 година) са заложени стратегически цели за постигане на непрекъснато развитие и надграждане на цялостната дейност на МУ-Варна с много задачи. Те са резюмирани, както следва:

 1. Устойчиво академично развитие чрез разширяване на капацитета и подобряване на качеството на учебната и научноизследователската работа. Стратегическо планиране и утвърждаване на транслационен подход към фундаменталната наука и клиничната практика.
 2. Създаване на динамична учебна среда, в която студентите да бъдат стимулирани за непрекъснато повишаване на знания, умения, компетенции и ранно професионално ориентиране. Осигуряване на условия за активен студентски живот, персонализирана подкрепа на всеки студент и участие на студентите във вземане на стратегически и тактически решения съвместно с ръководството.
 3. Активна политика за развитие на академичния състав на университета чрез подобряване на условията за учебна и научна работа и осигуряване на ресурси за подпомагане на тези дейности. Разширяване на възможностите за подобряване на благосъстоянието, професионалното и динамичното кариерно развитие на всички служители на университета и поощряване на активния професионален и социален живот.
 4. Стимулиране на научноизследователската и развойна дейност чрез подобряване на инфраструктурата и условията за активна изследователска работа, публикационна активност, трансфер на технологии и сътрудничество с бизнеса. Колаборация и интернационализация с цел повишаване на капацитета за извършване на изследователска работа и постигане на високи научни резултати. Акцент върху младите изследователи и осигуряване на приемственост.
 5. Работа за непрекъснато подобряване на учебната и научно-изследователска инфраструктура, както и на битовите условия за студенти, преподаватели и служители. Създаване на креативни, мултифункционални пространства, които да стимулират творческа активност и да осигуряват високо качество на живот.
 6. Прозрачна финансова политика и непрекъснато привличане на нови средства извън осигурените от държавата. План за дългосрочни инвестиции, с акцент върху човешкия капитал и стратегическите приоритети. Разширяване на инфраструктурата, обслужваща проектите и респективно техния брой и обем и увеличаване на бизнес начинанията на МУ-Варна.

Опитът, натрупан през годините от целия екип на университета, добрите практики и големият брой мотивирани млади учени и студенти са гаранция за нашия успех и в бъдеще. В ролята на ректор аз ще продължа традициите и ще направя всичко възможно за следване на най-правилната институционална политика, спазвайки законите и зачитайки автономията на научноизследователското висше училище, като в същото време ще се отнасям с грижа и внимание към всеки отделен член (преподавател, служител, студент) на нашата Алма матер.

Вярвам в съвместното ни бъдеще и в просперитета на Медицински университет – Варна! Ако и Вие вярвате, може да ме подкрепите не само със своя глас, но и с ангажираността си да работим заедно през следващия мандат!

С уважение,

чл. кор. проф. д-р Христина Групчева
ДМН, FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE


Dear colleagues,

My decision to apply for the position of a Rector of the Medical University of Varna is a combination of institutional pride, administrative and clinical experience, and scientific and teaching expertise, as well my readiness to take on the responsibilities and serve our Alma Mater.

My first step as a student at the Medical Institute of Varna started in 1986, when I followed my dream to be a doctor. However, my teachers ignited my love for science and gave me the wisdom that education of the young generations is the brightest investment in the future. In my thirty ears of professional development, my main focus was providing the best for my patients, my students, and Bulgarian science. In the last 15 years, I have added to my portfolio administrative skills and competence in the field of healthcare and education. All this gives me the confidence that I can take the lead competently and responsibly.

I would take this prestigious public position with the clear awareness that the most valuable capital of the university is its people: world-class scientists, outstanding Bulgarian doctors who care about the health of the nation, professors who educate, students from 50 countries and, last but not least, the people from the administrative staff who ensure the functioning of the complex university infrastructure.

My vision for the development of the university is based on the experience, wisdom, and dreams of my colleagues: teachers, doctors, students, and administrative staff, so that together we can continue our complex educational, research, and healing activity, creating the right conditions for a good quality of life and for ourselves.

The prosperity of the University means prosperity for all who study and work in it and vice versa, but it is only possible when visionary approach and rule-based leadership are applied. My program for the 2024–2028 term includes six strategic goals with multiple tasks, aimed at achieving continuous development and upgrading the overall activity of MU-Varna.

These are summarized as follows:

 1. Sustainable academic development by expanding the capacity and improving the quality of teaching and research. Strategic planning and validation of a translational approach from the fundamentals of science to the clinical practice, and back.
 2. Creation of a dynamic learning environment in which students are encouraged to pursue continuous improvement of knowledge, skills, competences, and early professional focus. Providing conditions for an active student life, personalized support for everyone, and participation of the young leaders in making strategic and tactical decisions together with the management.
 3. An active policy for the development of the University's academic staff by improving the conditions for academic and scientific work and providing resources to support these activities. Expanding opportunities for improving the well-being by encouraging an active professional and social life and career development for all university employees.
 4. Stimulation of research and development by improving the infrastructure and facilities for active research work, publication activity, technology transfer, and cooperation with businesses. Collaboration and internationalization in order to increase the capacity to achieve quality research and high scientific results. Emphasis on young researchers and ensuring continuity.
 5. Work to continuously improve the educational and research infrastructure, as well as the university environment for students, teachers, and employees. Development of creative, multifunctional spaces that stimulate productive activities and ensure a high quality of life.
 6. Transparent financial policy and continuous attraction of new funds beyond those provided by the state. A long-term investment plan, with an emphasis on human capital and strategic priorities. Expansion of the infrastructure serving the projects and, respectively, their number and volume, and increasing the business ventures of MU-Varna.

The experience gained over the years by the entire university team, good practices, and the large number of motivated young scientists and students are a guarantee of our success in the future as well.

As a rector, I will continue the traditions and do my best to follow the most beneficial institutional policy, respecting the laws and respecting the autonomy of the research university, while at the same time I will treat each individual member (teacher, employee, student) of our Alma Mater with personal care and respect.

I believe in our joint future and in the prosperity of the Medical University of Varna! If you also share my beliefs, you can support me not only with your vote, but also with your commitment to work together during the next term!

RESPECTFULLY,

Cor. Mem. BAS Prof. Dr. Hristina Grupcheva
MD, PhD, DSc, FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE